Részvételi Szabályzat

DACIA MAJÁLIS

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A Dacia Majális (a továbbiakban a „Rendezvény”) Látogatói Részvételi Szabályzata

A Rendezvény Helyszíne: Kiskunlacháza Repülőtér

A Rendezvény ideje: 2019. május 18.

A Rendezvény szervezője: a Renault Hungária Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.), továbbiakban Szervező

A Rendezvény célja: a DACIA márka népszerűsítése, a DACIA gépjármű tulajdonosok és a DACIA márka iránt érdeklődők kulturált szórakozásának biztosítása, különféle szabadtéri programokat kínáló családi napon keresztül

 

A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA

Ez a Részvételi Szabályzat elérhető és megismerhető a Szervező internetes oldalán a Rendezvényre való belépés előtt, továbbá megtalálható a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínén, az információs pultnál.

A Részvételi Szabályzat hatálya kiterjed a Rendezvényen DACIA tulajdonosként vagy a DACIA márka iránt érdeklődőként résztvevő személyekre, valamint a Rendezvény tartama alatt a Rendezvény helyszínén bármely célból tartózkodó más személyekre (pl. a Szervező által megbízott közreműködőkre, a sajtó munkatársaira …) (a „Látogatók”).

A Rendezvény helyszínére belépni és ott tartózkodni csak a Részvételi Szabályzat betartásával megengedett.

 

A RENDEZVÉNYTERÜLETRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS A KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

A Rendezvény területére a belépés a Látogatók számára ingyenes. A Rendezvény területére belépni a Szervező által meghatározott helyeken és időben lehetséges. A belépés történhet gépjárművel vagy gyalogosan.

A Rendezvény területére gépjárművel be lehet hajtani, de azt a Szervező, illetve a Szervező által megbízott közreműködők irányítása szerinti parkolóban le kell állítani.

A Rendezvény területen a gépjárművel megengedett sebesség belül legfeljebb 10 km/h, figyelemmel kell lenni továbbá a gyalogos forgalomra.

A Látogatók a Rendezvény el nem zárt területén szabadon mozoghatnak. A kordonokkal, vagy egyéb módon lezárt területekre bemenni szigorúan tilos, a lezárt területeken történt balesetekért, illetve anyagi kárért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

GYERMEKEK BELÉPÉSE ÉS TARTÓZKODÁSA

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

 

A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGA, A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Rendezvényt minden Látogató szigorúan a saját felelősségére látogatja. A Rendezvény jellegéből adódóan az utak és felépítmények egy része ideiglenes jellegű.  A Rendezvény területén gépjármű forgalom lehetséges. A Rendezvény területén található, a Látogatók rendelkezésére álló berendezéseket, eszközöket, sportszereket és játékokat (az „Eszközöket”) mindenki a saját felelősségére használhatja, a koncerteken, műsorokon, versenyeken és vetélkedőkben (a „Programokon”) a saját felelősségére vehet részt. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, a Látogatónak bármely más módon vagy mértékben, vagy harmadik személyek által okozott károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

A Rendezvény területén a Szervező által megbízott, megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködők biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a biztonsági személyzettel együttműködik, veszélyhelyzet esetén követi annak utasításait. A Rendezvény biztonsága érdekében a Látogatóknak a Szervező, illetve a biztonsági személyzet utasításait kell követniük. A Szervező és a biztonsági személyzet tagjai megkülönböztető jelzést viselnek. A Szervező jogosult kizárni a Rendezvényről azokat, akik a biztonsági szabályokat vagy ezt a Szabályzatot megszegik.

A Rendezvény biztonsága érdekében a Szervező a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes más eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy eszközt bevinni.

Kábítószert vagy más tudatmódosító szert a Rendezvény területére bevinni tilos.

Drónt a Rendezvény területére bevinni tilos. Miután a Rendezvény helyszíne repülőtérként üzemel, a Szervező kifejezetten felhívja a Látogatók figyelmét arra, hogy a drónok reptetésével elkövetett légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény, ahol a kiszabható büntetésen felül az eszköz is elkobzásra kerül.

A közlekedési utakat, kapukat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos. A Rendezvény területén lévő menekülési utakat és a tűzoltó- és mentőautók vonulási útját szabadon kell hagyni. A Látogatóknak követniük kell a Szervező, illetve a biztonsági személyzet utasításait, ha azok a Rendezvény területének kiürítésére, egyes helyszínek elhagyására vagy bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén a Szervezőt - és amennyiben a sérülés súlya indokolja, a mentőket - haladéktalanul értesíteni kell. Egészségügyi veszélyhelyzet esetén a mentőket és a Szervezőt haladéktalanul értesíteni kell.

A Rendezvény területén nyílt láng használata szigorúan tilos. Tűz esetén azonnal meg kell kezdeni az oltást és értesíteni kell a Szervezőt. Szükség esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltókat is.

 

A RENDEZVÉNY MEGTARTÁSA

A Rendezvény rossz időben is megrendezésre kerül.

A Rendezvény vagy annak része nem kerül megtartásra, ha azt vis maior esemény akadályozza, vagy amiatt a hatóságok azt bármilyen okból megtiltják, felfüggesztik vagy bezárják. A Rendezvény vagy annak része nem kerül megtartásra akkor sem, ha a körülmények veszélyeztetik annak biztonságos megtartását. Előbbi körülmények mérlegelése a Szervező joga és feladata. A Rendezvény vagy annak valamely része elmaradása miatt a Szervező felelősséget nem vállal.

 

A PROGRAMOK ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSULÁSA

Miután a Rendezvény ingyenesen látogatható, előfordulhat, hogy nagyszámú Látogató esetén a rendelkezésére álló Eszközök korlátozottan vagy várakozással érhetők el, vagy bizonyos Programokon nem lehet részt venni, vagy azok nem teljes mértékben láthatóak. A Szervező a Rendezvény és a Látogatók biztonsága érdekében az egyes Eszközök használatát, illetve a Programokon való részvételt további feltételekhez (pl. életkor, alkoholfogyasztás kizárása …) kötheti. A Szervező az ilyen esetekkel kapcsolatos felelősségét kizárja.

A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. Programváltozás esetén a Szervező mindent megtesz a meghirdetettel azonos szintű vagy ahhoz hasonló más programok biztosítása érdekében. A Szervező a programok módosulásával vagy elmaradásával kapcsolatos felelősségét kizárja.

 

KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

A Szervező tájékoztatja a Látogatókat, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Szervező valamint a Szervező által megbízott közreműködők, a sajtó munkatársai, és más Látogatók. A Szervező esetében az adatkezelés célja a DACIA a Rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, a Szervező és a DACIA márka népszerűsítése, jogalapja a Szervezőnek a termékei megismertetéséhez és hirdetéséhez, valamint a DACIA tulajdonosok és a DACIA márka iránt érdeklődők közötti közösség szervezéséhez és építéséhez fűződő jogos érdeke.  A Szervező, mint adatkezelő jogosult a kép- és hangfelvételek készítésére, tárolására, hasznosítására, felhasználására többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére a Rendezvény bemutatása és népszerűsítése céljából, különösen a Rendező honlapján, facebook oldalán, nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. A Szervező a kép-és hangfelvételeket azok elkészítéstől számított 10 évig tárolja. A Szervező a kép-és hangfelvételek készítése vagy felhasználása ellenében semmilyen díjat nem fizet, más ellenszolgáltatást nem nyújt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Látogatókat megillető jogok - különösen az adatokhoz való hozzáférés és az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogának - megismerése és az adatkezeléssel kapcsolatos kiegészítő információk érdekében kérjük, keresse fel a https://www.dacia.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html oldalt!

A Látogatók is jogosultak a Rendezvényen hang- és képfelvételek készítésére, azzal, hogy - a sajtó munkatársai kivételével - ezeket kizárólag telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy fotófelszereléssel tehetik, továbbá az elkészült kép- és hangfelvételeket kizárólag személyes célokra használhatják, nem értékesíthetik, kereskedelmi célból sem ellenérték fejében sem anélkül nem hasznosíthatják, nyilvánosságra nem hozhatják és nem továbbíthatják harmadik személyeknek, illetve a felvételeken szereplő Látogatók személyiségi jogait semmilyen más módon sem sérthetik. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a Látogatók az előbbi szabályokat megszegik. Az illemhelyeknél és a Látogatók elől lezárt területeken tilos bármilyen kép- vagy hangrögzítés.

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A RENDEZVÉNY IDEJÉN

A Látogatók a Rendezvény területén a jogszabályokat és az általános magatartási normákat betartva kötelesek viselkedni. A Látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Látogatóknak fokozottan kell ügyelniük a természeti környezet megóvására, és tartózkodniuk kell a természet megkárosításától. A Rendezvény valamennyi Látogatója felel a helyszín tisztaságáért. A szemét elhelyezésére a Szervező által kihelyezett a szemétgyűjtők használhatók.

Tilos a Rendezvény területén kábítószer és más tudatmódosító szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése.

A Rendezvény területére étel és műanyag flakonos vagy fémdobozos csomagolású ital korlátozás nélkül behozható. Étel és ital a Rendezvény területén is vásárolható. Szeszes italok vásárlása és fogyasztása kizárólag 18 éven felüli személyek számára engedélyezett.

A Rendezvény területén dohánytermék nem vásárolható. Dohányozni az erre kijelölt helyeken szabad.

A Rendezvény teljes területén tilos az engedély nélküli árusítás, szórólapozás illetve bármilyen gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység.

A Rendezvény területére csak a jogszabályban meghatározott segítő kutyák hozhatók be. Más háziállatok, házi kedvencek a Rendezvényre nem hozhatók be.

A Látogatók a Rendezvény területén rendelkezésükre álló Eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően, kellő körültekintéssel és kímélettel kötelesek használni. Az Eszközök nem rendeltetésszerű használatával, rongálásával okozott károkat kötelesek megtéríteni a Szervezőnek és a más károsultaknak.

A Látogatók által a Rendezvény területére behozott ingóságok sérüléséből, elvesztéséből, ellopásából eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A talált tárgyak az információs pultnál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

A Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása. Ezért a Rendezvényen a Rendezvénnyel össze nem függő bármilyen demonstráció – a résztvevők létszámától függetlenül - tilos.

Minden Látogató köteles továbbá olyan magatartást köteles tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá az Eszközök más Látogatók általi igénybevételét és a Programokon való részvételt ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza, vagy ne lehetetlenítse el.

 

A vendéglátással, a Szervezővel, a biztonsági személyzettel, a Szervező más közreműködőivel vagy bármilyen más, a Rendezvénnyel kapcsolatos észrevétellel, panasszal, ötlettel kérjük, forduljon az információs pultnál található személyzethez!

 

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

 

Renault Hungária Kft.

Szervező